Headergrafik
24.09.2020

Repowering

Fra 2021 ophører de oprindelige støtteordninger fastlagt i den tyske lov om støtte til vedvarende energi (EEG) fra 2000. Dermed falder også subventionen af ca. 15.000 vindkraftanlæg væk i løbet af de næste 10 år – og for mange danske investorer med vindmøller i Tyskland dukker spørgsmålet op, hvad afvikling af anlægget koster, eller om der findes andre muligheder.

Hvad koster nedbrydning?

Firmaet P&J Windpower ApS, der er hjemmehørende både i Hinnerup (DK) og i Braderup i nærheden af Husum (Nordtyskland), har specialiseret sig i nedbrydning/genbrug/salg af brugte vindanlæg. Direktørerne Jan Martin Hansen og Michael Kristensen oplyser, at brugte dele fra vindanlæg for få år siden kunne sælges til en god pris på det internationale marked og derved kompensere udgifterne til nedbrydning, så der endda ofte var tale om et lille overskud, når alt var gjort op. Det er dog ikke så nemt længere, da andre lande lige så meget har brug for vindmølleanlæg med nyere dele for at være rentable.

På baggrund af den forventede ”nedbrydningsbølge” kommer der nu bevægelse i markedet for nedbrydningsfirmaer, og samtidig reguleres der stærkere. Nedbrydningen af vindkraftanlæg i Tyskland reguleres siden 17. Juli 2020 af DIN SPEC 4866, som skal sikre, at bestemte sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt ifm. nedbrydningen, og at der rent teknisk opnås en maksimal genbrugskvote.

På grundlag af de fastlagte krav er det også nemmere mere konkret at vurdere udgifterne til nedbrydning. Der skal tages hensyn til det anvendte materiale og mulighederne for genbrug, tilkørselsmuligheder fx med kran, nedbrydning af flere vindmøller på samme tidspunkt og samme sted. Alt efter kilde skønnes udgifterne at ligge på mellem 30.000 og 60.000 € pr. MW. De reelle omkostninger fås udelukkende via tilbud fra et specialiseret firma.

Hensættelse til nedbrydning i regnskabet

Det har hele tiden været et krav til regnskabet, at der skal foretages hensættelse til nedbrydning. Da omkostningerne som sagt har været vanskelige at vurdere, var det behæftet med stor usikkerhed, og beløbet blev ofte sat for lavt og havde næppe nogen betydning i regnskabet. Men nu udløber den økonomiske driftsperiode for mange tyske vindmøller ejet af danske investorer, og pludselig bliver hensættelsen vigtig.

Hensættelsen behandles forskelligt i skatteretlig og handelsretlig henseende, hvilket den grafiske oversigt viser.

Forudsætninger: 20 års brugstid, inflation 2%, rentesats 3%, vurderede udgifter til nedbrydning 2008 € 50.000

Handelsretligt forløber hensættelsen relativt jævnt, skatteretligt stiger hensættelsen hen mod slutningen af driftsperioden. Denne effekt kan forstærkes yderligere, hvis omkostningerne til nedbrydning stiger som forventet, da hensættelsen løbende skal tilpasses.

EXIT-strategi anbefales

Om den bedste løsning er nedbrydning af vindkraftanlægget og i givet fald hvornår, bør man beslutte nogle år inden EEG-subventionsperioden udløber. Det bør ske ved en driftsøkonomisk analyse og sammenligning af udgifterne ved fortsat drift inkl. de forventede omkostninger til nedbrydning samt vedligeholdelse på den ene side og de forventede indtægter på den anden side. Det kan her være en stor fordel at trække på ekstern rådgivning og specialister med erfaring på området – de kender også til de mulige, principielle alternativer:

  • Vindkraftanlægget sælges inkl. beliggenhed nogle år inden subventionsperioden udløber. Især de store tyske udbydere af strøm eller storinvestorer er interesseret i anlæg med god beliggenhed, der fx også giver mulighed for repowering. DANTAX har i de seneste år hjulpet flere investorer ved lukrative salg.
  • Et eget repowering-projekt kan være interessant, når et vindkraftanlæg står i en vindpark med flere vindmøller, da flere møller kan erstattes af et nyt og mere effektivt anlæg.
  • Men også efter udløbet af subventionsperioden kan driften af et vindkraftanlæg give overskud, hvis dette er i teknisk god stand, og der forventes en positiv udvikling på el-markedet.

AKTUELT: Ny tysk lovreform om vedvarende energi besluttet den 22.09.20

Den 22.09.2020 besluttede den tyske forbundsregering at reformere loven om vedvarende energi (EEG). Reformen viser, at markedet står over for store udfordringer – især da der langt fra er investeret så meget som forventet og målsat.

Reformen lægger op til en forceret udvidelse af vindkraft- og solcelleanlæg samt en digitalisering af strømnettet. Senest 2030 skal 65 pct. af Tysklands samlede elforbrug komme fra vedvarende energi, og 2050 skal hele elproduktionen samt -forbruget i Tyskland være klimaneutral – og formodentlig er de planlagte tiltag slet ikke tilstrækkelige, når man kigger på det stigende strømforbrug til el-biler og varmepumper.

Reformen forventes at træde i kraft ved årsskiftet. Vi forventer, at Tyskland fremover igen bliver et meget interessant marked for investorer inden for vind- og solcelleenergi.

 

 

 

Kontakt

Kontakt